Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego http://oryginalneprodukty.pl/ Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://oryginalneprodukty.pl


 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów licencyjnych

 6. Sposoby płatności

 7. Przesłanki uzyskania oraz prawo do korzystania z oznaczenia

 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 9. Własność intelektualna

 10. Postanowienia końcowe


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://oryginalneprodukty.pl/ prowadzony jest przez Tomasza Sadlika wykonującego działalność gospodarczą pod firmą TOM-EX TOMASZ SADLIK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Skotnica 35, 32-652 Bulowice, NIP: 5512412754, REGON: 121023237, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@oryginalneprodukty.pl.

 2. Sklep http://oryginalneprodukty.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep http://oryginalneprodukty.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Licencyjnej Produktu, tryb postępowania reklamacyjnego, a także zasady upoważniania innych przedsiębiorców do korzystania z oznaczenia (logo) „TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY”, zasad stosowania tego Oznaczenia oraz uczestnictwa w Programie „TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu http://oryginalneprodukty.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 6. Sklep http://oryginalneprodukty.pl/ prowadzi sprzedaż Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.

 7. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 2. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami,

 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 1. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej http://oryginalneprodukty.pl/ umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej http://oryginalneprodukty.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. FORUM DYSKUSYJNE - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami.

 5. KLIENT – Usługobiorca będący przedsiębiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Licencyjną z Licencjodawcą.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. OZNACZENIE - logo przedstawione w formie słowno - graficznej w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część Umowy Licencyjnej. Prawo do korzystania z Oznaczenia, posiadają tylko przedsiębiorcy będący uczestnikami Programu „TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY”, jednocześnie prowadzący sprzedaż internetową towarów oraz spełniający zasady określone w niniejszym Regulaminie, po uprzednim zawarciu stosownej Umowy, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zapłaceniu ceny.

 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://oryginalneprodukty.pl/

 10. LICENCJODAWCA,USŁUGODAWCA Tomasz Sadlik wykonujący działalność gospodarczą pod firmą TOM-EX TOMASZ SADLIK, ul. Skotnica 35, 32-652 Bulowice, NIP: 5512412754, REGON: 121023237.

 11. PRODUKT – dostępna w Sklepie usługa, będąca przedmiotem Umowy Licencyjnej między Klientem a Licencjodawcą.

 12. PROGRAM – Program „TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY”, umożliwiający Klientowi korzystanie z Oznaczenia na zasadach określonych w Regulaminie.

 13. UCZESTNIK PROGRAMU – Klient, który zawarł Umowę Licencyjną Produktu, korzystający z uprawnień wynikających z Programu „TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY”.

 14. UMOWA LICENCYJNA – Umowa Licencyjna Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu oraz po podpisaniu Umowy w formie papierowej.

 15. USŁUGOBIORCA – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystający z Usługi Elektronicznej.

 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Licencyjnej Produktu z Usługodawcą.

 18. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.


 1. RODZAJ ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. zawieranie Umów Licencyjnych Produktu,

 2. prowadzenie Konta w Sklepie,

 3. korzystanie z Newslettera,

 4. korzystanie z Forum Dyskusyjnego.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. a) Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne. Szczegółowy wykaz opłat zawiera cennik będący załącznikiem do Regulaminu.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. b), c) oraz d) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zawarciu Umowy Licencyjnej w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta lub na czas nieoznaczony.

 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą korzystania z Usługi.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie.

 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep http://oryginalneprodukty.pl/) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

 7. Po złożeniu Zamówienia Licencjodawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • niniejszy Regulamin.

 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 zostaje zawarta Umowa Licencyjna między Klientem, a Licencjodawcą.

 9. Każda Umowa Licencji będzie potwierdzana dowodem uiszczenia opłaty licencyjnej (faktura VAT).

 10. Podstawą zawarcia Umowy Licencyjnej do korzystania z oznaczenia jest wysłanie e-maila przez przedsiębiorcę z oświadczeniem woli o następującej treści:
  „Niniejszym wyrażam wolę przystąpienia do Programu „TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY”, na podstawie Regulaminu tego Programu zamieszczonego na stronie internetowej Podmiotu Uprawnionego www. ………………………………………, celem uzyskania prawa do korzystania z Oznaczenia „TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY” na warunkach określonych w tym Regulaminie. Jednocześnie Klient w e-mailu, o którym mowa wyżej, zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie opłaty abonamentowej ze wskazaniem czy to jest opłata 3-miesięczna, półroczna, czy też roczna, o następującej treści: „Za korzystanie z Oznaczenia „TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY” zobowiązuję się płacić na rzecz Usługodawcy – Tomasza Sadlika wykonującego działalność gospodarczą pod firmą TOM-EX TOMASZ SADLIK, ul. Skotnica 35, 32-652 Bulowice, NIP: 5512412754, REGON: 121023237, opłatę abonamentową miesięczną/roczną* (niepotrzebne skreślić) w wysokości ……………………………., zgodną z Regulaminem oraz cennikiem. Umowny okres korzystania wynosi 1 rok i ulega przedłużeniu na kolejny okres na zasadach określonych w Regulaminie. Klient w jest zobowiązany złożyć Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o następującej treści : „Oświadczam, iż:
  - zapoznałem się z Regulaminem Programu „TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY” wraz z Załącznikami, w tym nr 1 i nr 2 zamieszczonymi na stronie internetowej www. …………………………… oraz w całości akceptuje postanowienia tego Regulaminu i Załączników, w tym w zakresie płatności”

- w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod firmą………………………………………………………., na stronie www…………………………………… sprzedaję tylko oryginalne produkty, pochodzące od podmiotów upoważnionych do posługiwania się określoną marką, znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, użytkowymi; sprzedawane przez sklep produkty nie stanowią imitacji innych produktów tzw. „podróbek”. - wyrażam zgodę na publikowanie przez Usługodawcę, danych dotyczących przedsiębiorcy, jego firmy w ramach Programu: pełna i skrócona nazwa, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, organ rejestrowy oraz numer we właściwym rejestrze, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, i zobowiązuję się do ich aktualizacji w trakcie uczestnictwa w Programie,
- spełniam/nie spełniam* (niepotrzebne skreślić) kryteria, o których mowa w rozdziale VII Regulaminu.

 1. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za wybrany przez siebie abonament na wskazany na stronie internetowej Usługodawcy rachunek bankowy, z podaniem danych Klienta i rodzaju opłaty, a kopie potwierdzenia wykonania przelewu załączyć do wiadomości e-mail. Zapłata następuje na zasadach wskazanych w rozdziale VI Regulaminu.
  Klient ubiegający się o udzielenie upoważnienia do używania Oznaczenia zobowiązany jest przesłać na adres e-mailowy Usługodawcy dokumentację dotyczącą jego formy prawnej, siedziby, adresu do doręczeń, numeru NIP (celem wystawienia faktury VAT), numeru REGON, a jeżeli go to dotyczy- numer KRS z oznaczeniem sądu rejestrowego.
  Niezależnie od powyższego, Klient zobowiązany jest w terminie 3 dni, przesłać Usługodawcy na piśmie wszystkie oświadczenia o których mowa w Regulaminie własnoręcznie podpisane przez osobę do tego uprawnioną pod rygorem wydłużenia okresu przyznania prawa do korzystania z Oznaczenia, o którym mowa w pkt 12 niniejszego rozdziału.

 2. Przyznanie uprawnienia do korzystania z Oznaczenia następuje w ciągu 5 dni roboczych po doręczeniu kompletnej wiadomości e-mail zawierającej wszystkie opisanymi wyżej i wymagane oświadczenia oraz dokumenty, dokonaniu wpłaty ceny abonamentu oraz po doręczeniu podpisanej umowy (wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami).

 3. Usługodawca poinformuje Klienta o wyrażeniu zgody (udzieleniu prawa) lub też o odmowie zgody (nieudzieleniu prawa) do korzystania z Oznaczenia. O wyrażeniu zgody (udzieleniu prawa) do korzystania z Oznaczenia, Klient zostanie poinformowany e-mailem na wskazany adres poczty elektronicznej oraz dodatkowo na piśmie, na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

 4. Wyrażenie zgody przez Usługodawcę (udzielenie prawa) na korzystanie z Oznaczenia, oznacza zawarcie Umowy między stronami na korzystanie z tego Oznaczenia w sposób, w czasie i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody (nieprzyznawania prawa) do korzystania z Oznaczenia bez jakiegokolwiek uzasadnienia, mimo spełnienia kryteriów i wymogów, o których mowa w Regulaminie.

 6. W przypadku niewyrażenia zgody (nieudzielenia prawa) do korzystania z Oznaczenia, Usługodawca zwraca uiszczoną opłatę wg jej wartości nominalnej w terminie 7 dni od dnia odmowy. Powyższe wyczerpuje wszelkie roszczenia przedsiębiorcy wobec Usługodawcy w związku z nieprzyznaniem prawa do korzystania z Oznaczenia.

 7. Uiszczenie jednej opłaty abonamentowej oznacza (po wyrażeniu zgody - przyznaniu prawa do korzystania z Oznaczenia) prawo Klienta do umieszczenia Oznaczenia w jednym miejscu na stronie internetowej Klienta wraz z linkiem do strony.
  Oznaczenie zostanie przesłane do Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 8. W przypadku zamiaru umieszczenia Oznaczenia w kilku miejscach lub na kilku witrynach, Klient zobowiązany jest wykupić abonament na każde miejsce oddzielnie, wskazując w oświadczeniu ilość miejsc.

 9. W przypadku umieszczenia przez Klienta Oznaczenia w większej ilości miejsc niż opłacone, Usługodawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie (kara umowna) za każde nieopłacone miejsce w wysokości 300% opłaty abonamentowej rocznej uzależnionej od okresu zawartej Umowy, za każdy miesiąc takiego umieszczenia.

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Licencjodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU).

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  23 1050 1100 1000 0090 6707 7397 (ING Bank Śląski) TOM-EX TOMASZ SADLIK, ul. Skotnica 35, 32-652 Bulowice, NIP: 5512412754. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny (opłaty) z tytułu Umowy Licencyjnej w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Licencyjna stanowi inaczej.

 3. Klient jest zobowiązany do uiszczenia kwoty miesięcznego abonamentu zgodnie z wybranym pakietem, z góry w terminie do …………..dnia każdego miesiąca.

 4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Licencyjnej na korzystanie z Oznaczenia i uczestnictwa w Programie, opłata nie podlega zwrotowi.


 1. PRZESŁANKI UZYSKANIA ORAZ PRAWO DO KORZYSTANIA Z OZNACZENIA

 1. Prawo do używania Oznaczenia, o którym mowa w rozdziale 2 pkt 8 Regulaminu przyznawane jest Klientowi, po łącznym spełnieniu następujących obowiązków:

  1. złożeniu przez Klienta oświadczenia, że prowadząc sprzedaż internetową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na rzecz klientów (konsumentów) spełnia łącznie następujące kryteria:

- zamieszcza na stronie należącego do niego sklepu internetowego informacje o danych gospodarczych zgodnie z rejestrem, w tym dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, w szczególności: firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz forma prawna dostawcy, adres dostawcy tj. ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefon, oznaczenie sądu rejestrowego, oraz numer pod którym został on wpisany do rejestru, zaś w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą organ ewidencyjny, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcę wraz z numerem CEDIG pod którym został on zarejestrowany, numer NIP,
- zamieszcza na stronie należącego do niego sklepu internetowego ogólne warunki sprzedaży (regulaminy sprzedaży), które nie naruszają praw konsumenta, są zredagowane w sposób jasny i zrozumiały oraz jednoznacznie określają prawa konsumenta tak aby zostały mu przekazane wszelkie informacje dotyczące warunków sprzedaży,
- informuje konsumenta poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu na stronie internetowej sklepu, bądź w sposób jednoznaczny odsyła do tych informacji z poziomu strony głównej o czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy, zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy, w szczególności czy tekst umowy będzie przechowywany przez sklep internetowy oraz czy będzie on dostępny dla konsumenta, metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, językach, w których umowa może być zawarta. - informuje konsumentów o sposobach płatności, kosztach dostawy i cenie produktu, zamieszczając informacje na swojej Witrynie w miejscu ogólnodostępnym i widocznym.
- dokonuje czynności związanych z potwierdzeniem przyjętego zamówienia polegających na przesłaniu konsumentowi wiadomości e-mail zawierającej: potwierdzenie otrzymania zamówienia, dane dostawcy, opis produktu (usługi),cenę zamawianych produktów lub usług, w tym koszty dostawy oraz dodatkowe obciążenia jeżeli występują, wybraną metodę płatności, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
- informuje konsumenta w sposób wyraźny i zrozumiały o prawie odstąpienia od umowy

  1. złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia, iż w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedaje tylko oryginalne produkty, pochodzące od podmiotów upoważnionych do posługiwania się określoną marką, znakami towarowymi (logo), wzorami przemysłowymi, użytkowymi, sprzedawane przez niego produkty nie stanowią imitacji innych produktów tzw. „podróbek”,

  2. niezaleganiu z płatnościami wobec Usługodawcy, w tym z tytułu uprzedniego korzystania z Oznaczenia i uczestnictwa w Programie.

  3. wyrażeniu zgody na publikowanie przez Usługodawcę, danych dotyczących przedsiębiorcy, jego firmy w ramach Programu: pełna i skrócona nazwa, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP),numer REGON, organ rejestrowy oraz numer we właściwym rejestrze, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, i zobowiązaniu się do ich aktualizacji w trakcie uczestnictwa w Programie.

  4. zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu wraz z wszystkimi załącznikami, w tym załącznikiem nr 1 oraz cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 oraz stosowaniu się do ich postanowień. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu wraz z Załącznikami oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść wraz z załącznikami, wyraża zgodę na ich postanowienia oraz składa oświadczenie woli o spełnianiu wszystkich kryteriów, o których mowa w Regulaminie.

 1. Usługodawca może udzielić prawa do korzystania i używania Oznaczenia, uczestnictwa w Programie po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie, wypełnieniu obowiązków, w szczególności w zakresie złożonych oświadczeń i dokumentów.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia upoważnienia do korzystania z Oznaczenia i uczestnictwa w Programie bez podania uzasadnienia.

 3. Prawo do używania Oznaczenia, przyznawane określonemu i zindywidualizowanemu podmiotowi – Klientowi, jest prawem niewyłącznym oraz nie może być ani częściowo ani w całości przeniesione w jakikolwiek sposób na inny podmiot. Przeniesienie prawa wynikającego z usługi (Produktu), wymaga pod rygorem nieważności, uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy. Związane z prawem do używania Oznaczenia prawo do uczestnictwa w Programie również może być przeniesione wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 4. Klient upoważniony do używania Oznaczenia, a prowadzący kilka stron internetowych pod tą samą firmą lub kilka sklepów internetowych, ma prawo zamieścić Oznaczenie będące przedmiotem niniejszego Regulaminu tylko na jednej z nich. W celu zamieszczenia Oznaczenia na więcej niż jednej witrynie (sklepie internetowym) Klient zobowiązany jest spełnić wymagania dotyczące korzystania z tego Oznaczenia, określone w Regulaminie, dla każdej witryny (sklepu internetowego) oddzielnie.

 5. Korzystanie z Oznaczenia możliwe jest po uiszczeniu opłaty, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta pakietu: 6 miesięcy, 12 miesięcy oraz 24 miesiące.

 6. W przypadku Umowy zawartej na okres 6 miesięcy, opłata za korzystanie z Oznaczenia wynosi 83 zł brutto miesięcznie.

 7. W przypadku Umowy zawartej na okres 12 miesięcy, opłata za korzystanie z Oznaczenia wynosi 69 zł brutto miesięcznie.

 8. W przypadku Umowy zawartej na okres 24 miesięcy, opłata za korzystanie z Oznaczenia wynosi 55 zł brutto miesięcznie.

 9. W przypadku braku wypowiedzenia w terminie wskazanych w Regulaminie ulega automatycznemu przedłużeniu na zasadach określonych w Regulaminie na czas nieokreślony; w takim przypadku obowiązuje abonament miesięczny w wysokości wskazanej w Regulaminie.


 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

 2. W przypadku Newslettera Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@oryginalneprodukty.pl

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym, w tym Umowę Licencyjną w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. W przypadku zawarcia Umowy Licencyjnej na czas nieoznaczony, Klientowi/Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa Licencyjna na korzystanie z Oznaczenia i uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie (tj. od wyrażenia zgody na korzystanie z Oznaczenia, przyznania prawa, zawarcia umowy). Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie. O zachowaniu terminu do złożenia wypowiedzenia decyduje data doręczenia pisma do Usługodawcy.

 2. W przypadku Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta, rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta następuje po uiszczeniu wszelkich opłat należnych Usługodawcy.

 3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://oryginalneprodukty.pl/, w szczególności Oznaczenie, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Tomasza Sadlika wykonującego działalność gospodarczą pod firmą TOM-EX TOMASZ SADLIK, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Skotnica 35, 32-652 Bulowice, NIP: 5512412754, REGON: 121023237. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony http://oryginalneprodukty.pl/, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://oryginalneprodukty.pl/ oraz Oznaczenia stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. W przypadku naruszenia przez kogokolwiek, któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub warunków Umowy Licencyjnej lub w razie innego przypadku działania na szkodę Licencjodawcy, w szczególności polegającego na nieuprawnionym korzystaniu z Oznaczenia, osoba dokonująca naruszeń lub działań na szkodę Licencjodawcy, jest zobowiązana każdorazowo do zapłaty na rzecz Licencjodawcy trzykrotności wynagrodzenia z tytułu opłaty za wykorzystywanie oznaczenia, według aktualnego cennika zamieszczonego na stronie http://oryginalneprodukty.pl/. Licencjodawca może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z działania naruszyciela niezgodnego z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej, na zasadach ogólnych, w przypadku gdyby wysokość szkody przekraczała kwotę kary umownej.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Licencyjnej między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.
napisz do nas